Regulamin

Zasady świadczenia usług przez

sklep internetowy http://wujek-janek.com

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne i definiowanie pojęć

1. Niniejszy regulamin wraz z Polityką Prywatności oraz wszelkimi innymi dodatkowymi warunkami i informacjami umieszczonymi w domenie strony wujek-janek.com, określa ogólne zasady i warunki korzystania z usług oraz świadczenia usług przez firmę Lakre Szymon Zajaczkowski  z siedzibą przy ul. Rataja 2/12, 58-560 Jelenia Góra, NIP 6112625866, właściciela sklepu internetowego http://wujek-janek.com zwanego dalej „Wujkiem Jankiem”. 
 
2. Rejestrując się, przeglądając zawartość stron lub korzystając z informacji zawartych w jakiejkolwiek części Serwisu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.
 
3. Użyte w niniejszym regulaminie określenia, definiowane są następująco:
 • Adres  e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za  pośrednictwem której, dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;
 • Dni robocze – wszystkie dni za wyjątkiem sobót, niedziel , świąt oraz pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Wujek Janek, Serwis internetowy, Sklep, Zleceniobiorca – serwis internetowy http://wujek-janek.com, znajdujący się pod adresem internetowym: http://wujek-janek.com, stanowiący platformę internetową, administrowaną przez Lakre Szymon Zajączkowski, Jelenia Góra, na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, a także sklep internetowy Zleceniobiorcy służący do zamawiania usług;
 • Klient, Konsument – Zleceniodawca osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych przez Wujek Janek w charakterze konsumenta w rozumieniu ustawy – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
 • Operator płatności - podmiot obsługujący płatności dokonywane przez Zleceniodawcę na rzecz Wujka Janka; Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką

 • Regulamin - niniejszy regulamin;
 • Usługa – usługa świadczona przez Zleceniobiorcę przy pomocy strony internetowej http://wujek-janek.com polegająca na sprzedaży  detalicznej i hurtowej wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet na rzecz osób trzecich tj. osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej po cenach zgodnych z obowiązującym cennikiem, jak również polegająca na dokonywaniu innych czynności związanych z realizacją tych usług.
 • Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, korzystająca z Serwisu, która skutecznie założy Konto w Serwisie, pozwalające zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie);

 

4. Wujek Janek świadczy usługi w ramach Serwisu zgodnie z niniejszym regulaminem.
5. Zakres działalności Wujek Janek jako Zleceniobiorcy obejmuje cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.  Zleceniobiorca świadczy usługę sprzedaży  detalicznej i hurtowej wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet na rzecz osób trzecich tj. osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie http://wujek-janek.com
6. Serwis przeznaczony jest zarówno dla konsumentów jak i dla przedsiębiorców, w związku z czym niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki obu grup Zleceniodawców. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie narusza jednakże i nie ma na celu naruszenia praw Konsumenta, jak również nie może być w ten sposób interpretowane.

7. Agencja Lakre Szymon Zajączkowski dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez producenta. Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu nie może być podstawą roszczeń Klienta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn.

 

Rozdział 2. Rejestracja, warunki oraz przyjmowanie i czas realizacji zamówień

1. Zawartość sklepu Wujek Janek nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Sklep prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie http://wujek-janek.com
3. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą korzystać z usług Serwisu za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.
4. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez strony internetowe http://wujek-janek.com 365 dni w doku, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, realizowane natomiast są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00
5. Użytkownik serwisu Wujek Janek zobowiązany jest do podania podczas rejestracji w serwisie, swoich prawdziwych danych osobowych w celu jego ewentualnej identyfikacji.
6. Zleceniodawca może mieć tylko jedno konto w Serwisie. Konta nie może przenieść na inne osoby jak również nie można udostępniać konta innym osobom.
7. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich edycji w zakładce Twoje Konto
8. Zleceniodawca zobowiązany jest zachować hasło tylko do swojego użytku i nie udostępniać go osobom trzecim. Wszelkie Usługi zlecone poprzez użycie adresu e-mail i hasła Zleceniodawcy, traktuje się jak zamówione przez Zleceniodawcę.
9. Wujek Janek zobowiązuje się do wykonywania usług z należytą starannością, zgodnie z interesem Klienta.
10. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta podczas rejestracji w Serwisie adres e-mail oraz udostępniany w Panelu Użytkownika dla zarejestrowanych klientów, stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
11. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Sklepu przez Klienta  co następuje poprzez złożenia zamówienia w sposób określony w pkt. 10., natomiast jako moment realizacji zamówienia rozumieć należy przekazanie zakupionego towaru podmiotowi  odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Klienta.
12. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
 • wyboru zamawianych towarów;
 • wyboru opcji dodatkowych, dotyczących zakupionych towarów
 • wyboru sposobu płatności;
13. W przypadku niepoprawnie wypełnionego formularza zamówienia lub braku pewności co do złożonego zamówienia, Wujek Janek może telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzić zamówienie u Klienta.
14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na nieprawidłowy adres jak i ponowną wysyłką na poprawny adres ponosi Klient.
15. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
 • częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne;
 • anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar - Wujek Janek zwróci należność w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty anulowania części lub całości zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale 8. Zwroty należności do Klientów.
 
16. Czas realizacji zamówienia jest to czas od potwierdzenia zamówienia do chwili wysłania gotowego produktu do klienta.
17. Czas realizacji zależy od skomplikowania usługi oraz ilości dodatkowych parametrów które zostały wybrane w procesie zamówienia. Maksyamlny czas oczekiwania na gotowy produkt/usługę to 48 godzin.
18. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Wujek Janek zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
19. Wujek Janek zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru w magazynie oraz u dostawców lub w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin.
 

Rozdział 3. Ceny produktów i usług. Dokumenty księgowe

1.    Zapłata za zamówienie dokonywana jest z góry w momencie jego składania, za pomocą bezpiecznego internetowego systemu płatności zarządzanego przez Operatora płatności.

2.      Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

·      podawane są w złotych polskich,

·      zawierają podatek VAT,

·      nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy

3.    Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili wysłania produktu do klienta.

4.    Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie dokumentów księgowych (Faktura VAT) bez Jego podpisu, oraz wysłanie ich w formie elektronicznej na podany podczas rejestracji w Serwisie adres e-mail.

5.    Zleceniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zleceniobiorcy w przypadku nie otrzymania Faktury VAT.

6.     Wszelkie zakwestionowanie przez Zleceniodawcę Faktury powinny zostać zgłoszone Wujkowi Jankowi w terminie do 14 dni od daty  ich otrzymania. W przypadku zakwestionowania przez Zleceniodawcę części należności, Zleceniodawca zobowiązuje się opłacić terminowo część niekwestionowaną. 

7.     Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed dniem wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

8.     Zamówienia realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu kształt wcześniej zawartej umowy kupna-sprzedaży. 

 

Rozdział 4. Czas realizacji zamówienia

1.    Po otrzymaniu zlecenia od Zleceniodawcy i otrzymaniu od Niego płatności, Zleceniobiorca niezwłocznie przekazuje zlecenie do realizacji.

2.    W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.

3.    Zamówienie zostanie dostarczone do klienta w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty internetowej (e-mail)

4.    Towar dostarczany jest bezpłatnie.

 

 

Rozdział 5. Korzystanie z zakupionych towarów i usług

W przypadku zakupienia szablonów, klient ma prawo posługiwać się nimi w celach komercyjnych, jedynie w serwisach aukcyjnych. Wykorzystanie produków Wujka Janka poza serwisami aukcyjnymi jest niedozwolone. 

Zabroniona jest dalsza dystrybucja zakupionych szablonów pod każdą postacią. Grafika zawarta w szablonach jest autorstwa Wujka Janka i Wujek Janek posiada prawa autorskie do wszelkich grafik. 

Każdy z szablonów udostępniach w serwisie może zostać sprzedany wielokrotnie, klient kupując szablon nie ma praw do jego wyłącznego użytkowania. 

Nie istnieje możliwość wykupienia szablonów na własność.

Kupując szablon klient na nabywa prawo do użytkowania szablon przez czas nieokreślony.

 

Rozdział 6. Zmiany w zamówieniach

1.       Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do realizacji (potwierdzenia zamówienia). Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego (dział kontakt), lub telefonicznie (numer kontaktowy u góry strony).

2.       Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktowego będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktowy.

3.       Istnieje możliwość wycofania swojego zamówienia.

5.       Aby anulować zamówienie należy wysłać e-mail na nasz adres, a w jego treści zawrzeć prośbę o anulowanie zamówienia oraz podać nr zamówienia oraz nazwę użytkownika dotyczącą konta, z którego dokonano zakupu.

6.       Nie można anulować zamówienia, które zostało już przekazane do realizacji (potwierdzone).

7.       Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

Rozdział 7. Akceptowalne formy płatności

1.       Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

·         przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.

2.       W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

3.       W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu dopłaty. 

4.       W przypadku gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona w terminie do 72 h od otrzymania informacji z nr konta od klienta.  

 

 

Rozdział 8. Zwroty należności do Klientów.

1.       W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.

2.       Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, zwrot zostanie przekazany na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktowego (hiperłącze).Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

3.       Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

Rozdział 9. Ochrona danych osobowych

1.       Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie firmy Lakre oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2.       Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926) Zleceniodawca oświadcza, że znany jest mu administrator danych osobowych oraz jego siedziba, i przysługujące mu prawo do dobrowolnego podania danych osobowych i prawo do wglądu w dane oraz do ich poprawiania i usuwania, jak również, że wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie Jego danych osobowych oraz przekazywanie ich do Przewoźnika w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi i funkcjonowania Serwisu.

3.       Zgodnie z treścią art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Zleceniodawca korzystający z Serwisu internetowego, wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną przez Wujek Janek (adres elektroniczny: kontakt@wujek-janek.com oraz inne adresy w domenie wujek-janek.com) na podany podczas rejestracji w Serwisie adres e-mail informacji związanych z działalnością Wujka Janka, a w szczególności informacji handlowych, w tym ofert, cenników i innych informacji służących promocji towarów i usług.

4.       Czytając, przeglądając oraz używając Serwis internetowy akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie http://wujek-janek.com/page/polityka-prywatnosci

5.       Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

6.       Zleceniobiorca, jako administrator udostępnionych przez Zleceniodawcę danych osobowych dba o ich bezpieczeństwo.

7.       Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

8.       Zleceniobiorca ma prawo do usunięcia lub zablokowania konta zarejestrowanego Zleceniodawcy z ważnych przyczyn.

 

Rozdział 10. Postanowienia końcowe

1.       Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

2.       Każdorazowe zlecenie Wujkowi Jankowi wykonania Usługi jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad zawartych w Polityce Prywatności.

3.       Zawartość stron w domenie www.wujek-janek.com (hiperłącze) oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Prawa od zawartych Serwisie materiałów (artykułów, grafik, skryptów, dokumentów) i innych plików tworzących Serwis, przysługują firmie Lakre Szymon Zajaczkowski, i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie, w tym jako element innych stron WWW.  Wspomniane materiały zostały stworzone przez Wujek Janek, lub inne osoby współpracujące z Wujkiem Jankiem na jej zlecenie, i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie informacji i materiałów udostępnionych Serwisie bez wymaganej, uprzedniej zgody Wujek Janek stanowi naruszenie przysługujących Wujkowi Jankowi praw wyłącznych. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody (w tym poligraficznej czy elektronicznej) zawartości Serwisu, bez uprzedniej, pisemnej zgody Wujka Janka jest zabronione.

4.       Wujek Janek zastrzega sobie prawo do redagowania bądź też usuwania w całości lub w części treści zawartych w komentarzach, opiniach, zdjęciach i innych materiałach, które zostały umieszczone przez Użytkownika w serwisie Wujek Janek.

5.       Użytkownik serwisu Wujek Janek oświadcza iż, umieszczając w serwisie zdjęcia, teksty i inne materiały przysługują Mu wszelkie prawa autorskie osobowe i majątkowe do wyżej wymienionych, w zakresie korzystania, reprodukcji, dystrybucji i utrwalania na jakichkolwiek nośnikach oraz w szczególności prawo do prezentowania i publikowania ich w Internecie. Użytkownik oświadcza także, że zobowiązuje się przejąć wszelkie roszczenia osób trzecich w stosunku od serwisu Wujek Janek z tytułu naruszenia ich praw autorskich osobowych i majątkowych, a także zobowiązuje się pokryć wszelkie koszta postępowania sądowego, koszta zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych na drodze ugody sądowej odszkodowań.

6.       Użytkownik serwisu Wujek Janek oświadcza iż, umieszczając w serwisie zdjęcia, teksty i inne materiały  wyraża zgodę, na ich bezpłatne i nieograniczone czasowo, terytorialnie  i bez żadnych ograniczeń, udostępnianie ich pozostałym Użytkownikom serwisu oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie powyższych we wszelkich działaniach mających na celu promocję serwisu Wujek Janek.

7.       Użytkownik serwisu Wujek Janek oświadcza iż, wszelkie teksty, opinie, zdjęcia i inne materiały publikuje w serwisie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

8.       Wujek Janek nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści umieszczone w serwisie przez Użytkowników serwisu.

9.       Wujek Janek zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, opinii, zdjęć i innych materiałów, co do których zachodzi podejrzenie, że nie są autorstwa Użytkownika.

10.   Wszelkie znaki i oznaczenia firm współpracujących, które zostały użyte w Serwisie jedynie w celach identyfikacyjnych.

11.   Zabronione jest umieszczanie w Serwisie treści sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie można umieszczać treści naruszających prawa osób trzecich, w tym ich prawa autorskie i dobra osobiste.

12.   Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

13.   Zleceniobiorca ma prawo do przeniesienia swojej funkcji, a także praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na dowolny inny podmiot informując o tym użytkowników z 14-dniowym wyprzedzeniem na stronie Serwisu.

14.   W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, Wujek Janek może, po uprzednim powiadomieniu osoby, która dopuściła się naruszenia niniejszego regulaminu, ograniczyć możliwość korzystania z Serwisu, w tym również zablokować możliwość korzystania z konta przez daną osobę przez określony czas.

15.   Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.wujek-janek.com/regulamin (hiperłącze) Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

16.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2012 roku.

17.   Ostatnia aktualizacja regulaminu nastąpiła w dniu 21 sierpnia 2012 roku.

atrakcje
Sklep obsługiwany jest przez